OM/ABOUT


OM OSS


Please find your English version below


Estesio är plattform för en ideell förening i Beddingestrand, STRANDHEDEN. Här träffas konstnärer, musiker, författare och skribenter, forskare och konstpedagoger samt vänner av kultur och miljö. Estesio är ett pågående konstlab med utblickar över horisonten och havet.

 

Ordförande är konstnären Birgitta Godlund (KRO, IAA/UNESCO). Designforskaren och skribenten Kristina Bramstorp är kommunikationsansvarig och co-curator i utställningsverksamheten. Vid styrelsens sida finns en arbetsgrupp om ett tiotal personer.BAKGRUND

2011-2016 drev vi – året runt – både kreativitetskurser och utställningsverksamhet (Galleri Estesio) med fokus på konst på papper. Från våra gemensamma internationella nätverk lockade vi hit flera konstnärer att ställa ut och berätta om sin konst. T ex   stannade den kanadensiska konstnären Svetlana Swinimer till i Sverige på väg till The Fourth Moscow Biennale, 2011. I december samma år sponsrade US Embassy, Stockholm den välbesökta utställningen Through our Eyes med Wen-Hsien Wu och Chung Fanky Chak. Delar av vetenskapsjournalistens Henrik Ennarts intervju med Göran Burenhult försiggick i Galleri Estesio och visades i Kunskapskanalen.


Ett nyhetsbrev Sommaren 2017 från Naturskyddsföreningen om plasten i haven och vårt eget Östersjöhav i synnerhet blev starten på ett upprop för rent vatten till konstnärer i Beddingestrand med omgivningar och till andra konstnärer runt om i Sverige och övriga världen. Om att se havet/On Seeing the Sea sågs av 400 personer. Läs mer under fliken PRESS.

 

Så föddes det fleråriga konstprojektet DE FYRA ELEMENTEN. Vatten följdes av Jord 2018. 2019 är det dags för Luft och 2020 väntar Eld. Om 2021 ska handla om det femte elementet eller om Antropocen är ännu inte bestämt.

 

WORKSHOPS

Samtidigt som vår nya konst och klimatinriktning profileras under sommarmånaderna koncentrerar vi våra kurser mm till årets övriga månader. Klicka här för kommentarer.


KREATIVITETSKURSER 

 SKAPANDE SKOLA  

 EVENTS  

 KICK OFFs 

LEDSTJÄRNAN är dialog.  Vår ambition är att skapa en ingång till den samtida och moderna konsten genom att erbjuda en personlig atmosfär. Inga frågor är för små eller för stora. Vi bereder utrymme för komplicerade resonemang och budskap, stora känslor, drömmar och existentiella budskap.  Bortom dagens medieintensiva bildspråk vill vi väcka nyfikenhet och LUST att tränga djupare in i konstnärliga budskap och skapa meningsbärande sammanhang.

 

Från september till maj har utställningslokalen olika funktioner, som mötesplats i det lilla formatet och små presentationer av grafik och smycken samt som Birgitta Godlunds ateljé.

ABOUT US

Estesio is the platform for a non-profit association in Beddingestrand, STRANDHEDEN. Artists, musicians, writers and writers, researchers and art educators as well as friends of culture and environment meet here. It is chaired by artist Birgitta Godlund (IAA / UNESCO). Design researcher and writer Kristina Bramstorp is the communication manager and co-curator in exhibition activities...


BACKGROUND

2011-2016 we ran - all year round - both creativity courses and exhibition activities (Gallery Estesio) with a focus on art on paper. A newsletter in the spring of 2017 from the Swedish Society for Nature Conservation about the plastic in the seas and our own Baltic Sea in particular, became the start of a call for clean water to artists in Beddingestrand and surroundings. Plus of course to other artists in our common network in Sweden and the rest of the world. “On Seeing the Sea” was seen by 400 people.

 

We found ourselves looking over the borders in all senses of the word. We started an art lab for experiments and new perspectives on climate change issues. Our art project THE FOUR ELEMENTS was born. Water was followed by Earth in 2018. In 2019 we prepare for Air and 2020 will deal with Fire. Read more under the tab PRESS. If year 2021 is about the fifth element or Anthropocene is not yet determined.

 

With our new profile as a meeting place about climate issues during the summer months, we concentrate our courses etc. to the other months of the year.

 

From September to May, the showroom has various functions, as a meeting place in the small format and small presentations of graphics and jewelry as well as Birgitta Godlund's studio. 

STATEMENT

We believe in dialogue. Our ambition is to create a way into the world of contemporary and modern art by offering a personal atmosphere. No questions are too small or too big. We make room for complicated reasoning and messages, great emotions, dreams and existential messages. Beyond today's media-intensive image use we want to awaken curiosity and DESIRE to delve deeper into artistic messages and create meaningful contexts.


Click here for comments


DISCOVER YOUR CREATIVE SELF 

 INTERDSCIPLINARY EDUCATION 

EVENTS 

KICK OFFs