NYTT/NEWS

NYTT/NEWS

Med elden som avslutande tema i vår konst/klimatserie om de fyra elementen inleder vi en ny fas för framtiden. Temat är Hållbarhet, inte bara ett ekologiskt begrepp! Hållbarhet handlar om rättvisa och etik. Som en av årets utställare Gary Blasi formulerar det


“...Now, at 75, I have come to feel the deep connection between the natural world and social justice...The greatest threat to our species is climate change, to which there can be no effective response without much less inequality and much more social justice...”


Lördagen 4 juli kl 14.00 inviger Leif Holmstrand utställningen med talsång. Missa inte den mångfaldigt prisbelönta konstnären/poeten med den säregna rösten.


Hela projektet finns även på Facebook     4climatelementa&art


PLEASE, SCROLL DOWN TO FIND YOUR ENGLISH SUMMARY!

                                                                                                               Leif Holmstrand Work in progessDe fyra elementen ses ofta som en metafor för planetens eget livsuppehållande system, där människan ursprungligen var en liten ödmjuk del av helheten. Men det rådande människocentrerade paradigm som vi själva skapat ger inte utrymme för kommande generationer fauna eller flora och de extremväder vi ser allt oftare över hela planeten är ingenting annat än elementens högljudda anklagelser. Det ansikte vi ser i spegeln varje morgon är tidernas värsta invasiva art menar den amerikanske vetenskapsjournalisten Elizabeth Kolbert.


Människan lärde sig tidigt att tämja elden. Efter industrialismens intåg i historien är Elden vårt eget val. Löpeldar är den sista länken i en kedja av storskalig skogsavverkning driven av vår materiella konsumtionshets.


                                                                                                                                                 Anna Celander Fiire Phase

 

”ELDSLÄGEN” avslutar serien där konstnärer, forskare och pedagoger diskuterat och illustrerat balansen i naturen.  Men ”ELDSLÄGEN” är också en nystart - som en metafor för Eldens väsen; destruktiv energi och konstruktiva krafter - inleder vi ett nytt fokus på humanekologi, där etiska frågor och förhållandet mellan människor och natur står i centrum samt perspektiv på hur vår inre balans påverkas av tillståndet i naturen. Vårt förhållande till elden, som till andra naturkrafter är en global ödesfråga.


 

                                                                                                         Peter Löfqvist Maasai


I gatukonsten som på Blåeldsvägen leder fram till galleriet kan besökaren i tankarna vandra långt bort till fattigare delar av världen, där Elden inte förlorat sin ursprungliga betydelse för människa och natur.

 

BG såttor

 

Såväl i pop up skulpturparken som inne i Estesio finns exempel på återbruk av icke konventionella material industriskrot och rep, förutom textilier.

 

Vi hoppas att det förfärliga Covid 19 viruset lärt/lär oss att ersätta onödig och stressande konsumtion med empatisk kommunikation och våga prata om livsfrågorna.


                                                                     Birgitta Godlund Iron - y

 


Såväl i pop up skulpturparken som inne i Estesio finns exempel på återbruk av icke konventionella material industriskrot och rep, förutom textilier.

 

Vi hoppas att det förfärliga Covid 19 viruset lärt/lär oss att ersätta onödig och stressande konsumtion med empatisk kommunikation och våga prata om livsfrågorna.


ON FIRE – English summary


The four elements are often seen as a metaphor for the planet's own life-sustaining system, where man was originally a small humble part of the whole. But the prevailing human-centered paradigm that we ourselves have created does not leave room for future generations of fauna or flora, and the extreme weather we see more and more all over the planet is nothing but the loud accusations of the elements. The face we see in the mirror every morning is the worst invasive species of all time, says American science journalist Elizabeth Kolbert.

 

This is the fourth year that we are organizing meetings, exhibitions, workshops for children and adults and new for this year, a clever quiz. In 2020, ELDEN will be in focus and this year will bring together the multiple award-winning concept artist Leif Holmstrand, other established climate-engaged artists such as Anna Celander and others with local photographers and artists.

 

 

Man learned early to tame the fire. After the entry of industrialism into history, Fire is our own choice. Bush fires are the last link in a chain of large-scale logging driven by our material consumption.

 

"ELDSLÄGEN" now ends the series where artists, researchers and educators discussed and illustrated the balance of nature. But "ELDSLÄGEN" is also a fresh start - as a metaphor for the essence of Fire; destructive energy and constructive forces - we initiate a new focus on human ecology, where ethical issues and the relationship between people and nature are at the center. Our relationship to fire and  the other elements is a global issue.

 

 

In the street art that leads to the gallery on Blåeldsvägen, the visitor can wander in mind far away to poorer parts of the world, where the Fire has not lost its original significance for man and nature.

 

Both in the pop up sculpture park and inside Estesio, there are examples of recycling of non-conventional industrial scrap and rope materials, in addition to textiles.

 

We hope that the terrible Covid 19 virus has learned / learns us how to replace unnecessary and stressful consumption with empathic communication and that we start discuss life issues.

 

2019 MED ÖGAT MOT LUFTEN/AIRBORN

urval/selection


 

30  Internationally renowned  and established artists from the local community show their concern and interpretations about climate change as perceived in the air

 

Estesio Gallery: ACKROYD & HARVEY, BESS FRIMODIG, BARBARA JOHNSON KIHLMAN, BIRGITTA GODLUND, CHRIS DRURY, CONNY BLOM & NINA SLEJKO BLOM, ELISABETH MORITZ, KRISTINA BRAMSTORP, LUCY + JORGE ORTA, MARIA CECILIA LOSCHIAVOS dos SANTOS


Sculpture park: ANNA CELANDER, JOZEF GUZY, LIZ NILSSON, MADELEINE BRANDIN

Street art/Blåeldsvägen:  ANNA-KARIN CEDERHOLM, ANNE-MARIE MOHLIN, ANNIKA LUNDSTRÖM, CHARLOTTE HERRLIN, CHRISTINE JOHNSSON, GERTRUD WIDHOLM, GUNILLA HILDÉN, GUNILLA INGOLF, HANS JOHNSSON, INGRID ODELL-JÖNSSON, INGRID WALLIN, JIM BENGTSSON, LOVISA MERIKANTO, ROLAND THYSELL 

 

6 JULI  INVIGNING BEDDINGESTRAND, GARNHUSET


kl 12.30 - 13.30  Barnaktiviter Drop in   Alla åldrar
Kl 14.00  Föredrag, samtal: ”LUFT OCH LIV”  Allsång
Kl 15.00 – 15.30 Promenad till Galleri Estesio/Blåeldsvägen 20

kl 15.30 – 17.00 Konsutställningarna öppnar GALLERI ESTESIO 14 JULI, EN DAG MED SKAPANDE och SAMTAL. GALLERI ESTESIO och STRANDSKOGEN

kl 10.30 – 11.30  Barnaktiviter Drop in   Alla åldrar  
kl 12.00 – 13.00 Workshop, blocktryck
kl 13.15 – 14.30 Föredrag/trädvandring
kl 14.45 – 15.45 Konstperformance med ljudkonst1 AUGUSTI  FINISSAGE  GALLERI ESTESIO och . SMYGEHUS HAVSBAD

Kl 13.00 -14.00 Finissage i Galleri Estesio
14.00 – 15.00 Konstmarch till Smygehus

Kl 14.30 - 15.30 Barnaktiviteter Smygehus havsbad

Kl 16.00  Föredrag:  TANKENS LUFTSLOTT: VAD HAR VI FÖR GLÄDJE AV DEM?” Smygehus havsbad

Kl 17.00 Meet & Eat Mingel och mat på Smygehus Havsbad

Plakatutställning utmed Blåeldsvägen. Den internationellt verksamma fotografen Roland Thysell deltar med ett prisbelönat omslagsfoto från hans tidiga karriär. 15 konstnärer och fotografer bosatta i närområdet deltar med bilder i format 30 x 40 cm. Den omtyckta utomhus utställningen "besöktes" av uppskattningsvis 1000 personer - om nte fler? Blåelödsvägen är en av byns få genomfartsleder, cykel och gångstråk.

Workshop och föredrag/trädvandring

Konstnären Fil. Dr. Bess Fridmodig och biologiprofessor Anna Febrero är på allmänhetens begäran tillbaka med sitt gemensamma projekt om växter, fotosyntes och koldioxidsänkor


Lecture/Ljudkonst/performance

THE GREEN DRAWINGS: ANTECKNINGAR OM AVLATSHANDELN
Nina Slejko Blom & Conny Blom.

Monolog med ljudkonst i fem akter. Konstnärerna använder sig av den fria marknadens logik för att med publiken-medverka till att faktiskt begränsa de totala koldioxidnivåerna


Barnaktiviteter, DROP IN, ALLA ÅLDRAR


 Föredrag:  TANKENS LUFTSLOTT: VAD HAR VI FÖR GLÄDJE AV DEM?

Peter Gärdenfors samtalar med publik om fantasi, kreativitet, kommunikation. Och kognition dvs processer  som handlar om information, kunskap, tänkande och känsla, begrepp som alla styr psyket.


Copyright © All Rights Reserved